Klimatförändringen kräver att vi människor förändrar hur vi beter oss och hur vi behandlar vår planet. Utsläpp av växthusgaser förändrar jordens klimat och kommer med förödande konsekvenser. Samtidigt industrialiseras fler och fler delar av världen, och behovet av energi växer.

Energi idag kommer i många olika former. Det kan röra sig om allt från naturgas och kol till bensin och diesel. Grundläggande för att motverka klimatförändringarna är därför att genomföra en energiomställning. I framtiden behöver vi förlita oss mer på förnyelsebara energikällor. För att vi ska kunna minska vår påverkan på klimatet behöver smutsiga processer förvandlas till rena. Elektrifieringen av industrier och transporter är båda viktiga pusselbitar och inte minst elbilar och andra elektriska fordon kommer att spela en avgörande roll i arbetet med att göra Sverige grönare.

Energibrist, nätkapacitetsbrist och effektbrist

Just nu finns det ingen överhängande risk för elenergibrist i Sverige, eftersom vi är ihopkopplade med omvärlden. Tittar man däremot närmare på effektbristen ser det allvarligare ut. Inte minst eftersom ytterligare två kärnkraftsreaktorer samt vissa kraftvärmeverk är på väg att läggas ned. Det innebär krympande marginaler för Svenska kraftnät. Det kan snabbt uppstå en effektbrist under vissa tidpunkter i landet när det inte finns tillräckligt med el att tillgå, exempelvis på en kall och vindstilla dag.

Även nätkapacitetsbristen är ett faktum i dagens Sverige och det är en utmaning som vi redan behövt anpassa oss till. I Sverige är det “fullt” i elnätet idag. Vi producerar mer elenergi under året än vad som används i vårt avlånga land - men det statliga stamnätet klarar inte av att transportera all el och effekt som behövs. Stora delar av elproduktionen ligger i de norra delarna av landet samtidigt som det används mer el i de mer tätbefolkade södra delarna av Sverige. Överföringsförmågan räcker helt enkelt inte till och vi får en så kallad nätkapacitetsbrist.

För att vi ska kunna köpa elektricitet från andra områden i Sverige eller från utlandet måste det finnas tillgänglig kapacitet i nätet. Även om effektbalansen upprätthålls kan det uppstå elbrist om man inte har möjlighet att överföra elen till dom som efterfrågar den.

Att inte kunna stilla efterfrågan på elektricitet är också ett problem som får konsekvenser för både teknik- och samhällsutvecklingen. Företag som har behov av att bygga effektkrävande nya anläggningar hämmas. Bostadsområden som planeras att byggas blir försenad eftersom dessa inte har möjlighet att kopplas in i nätet som redan är ansträngt. Även den stora efterfrågan på elektrifierade transporter i samhället hämmas av dagens elnät som behöver förstärkas och byggas ut.

Pausa laddningen

Men det finns saker man kan göra för att minska vår klimatpåverkan och samtidigt stötta elnätet. Utöver att balansera kraftsystemet kan elbilsladdningens flexibilitet även hjälpa vissa områden med sin kapacitetsbrist - flaskhalsar i elnätet som uppstår när det finns för lite utrymme i elnätet att överföra el till en viss plats. Många processer är inte helt och hållet beroende av att ha tillgång till el vid ett exakt tillfälle. Istället kan det råda flexibilitet. Inte minst laddning av elbilar kännetecknas av detta.

Ofta kan en elbil vänta en timme eller två innan man börjar ladda batteriet på natten. Genom att ladda smart bidrar man som elbilsägare inte bara till en förnyelsebar energiomställning - du drar även ditt strå till stacken genom se till att vårt förnyelsebara kraftsystem fungerar optimalt.

Att pausa laddningen en stund när situationen är som värst kan leda till många miljoner sparade i elnätskostnader, som slutligen resulterar i lägre elnätskostnader för alla - och bidrar mot en hållbar energiomställning.

Mikroelnät och VPP-samarbeten

Det börjar bli allt vanligare med små lokala elnät som drivs av flera olika energikällor. Dessa mikroelnät förlitar sig på el från vindkraftverk och solceller, och kan dessutom vara utrustade med energilagringsenheter likt batterier. I och med trenden med förnybar energi - som ofta är distribuerad - kommer vi att se allt fler mikroelnät i våra städer som kan vara inkopplade till det allmänna elnätet och leverera energi eller fungera som självständiga öar.

Med hjälp av ett virtuellt kraftverk - även känt som VPP- kan man koppla samman flera energiresurser som har möjlighet att ta ut eller tillföra effekt från elsystemet på samma sätt som ett fysiskt kraftverk. Tack vare virtuella kraftverk kan man bidra till balansering - även känt som frekvensreglering - av elnätet i landet. Något som blir viktigare eftersom vi ser att andelen förnybara energikällor växer när man ser till Sveriges energiproduktion.

Med hjälp av ett virtuellt kraftverk blir elnätet både smartare och mer stabilt. Elbilar och elbilsladdning kan med hjälp av ett VPP-kraftverk samarbeta och frigöra flexibilitet i elnätet genom att pausa laddningen under korta stunder för att återställa balansen i elnätet.

Evifys VPP styr portföljer av elbilar och elbilsladdare för att erbjuda denna flexibilitet på stödtjänstmarknaden. Detta möjliggör en snabbare omställning till en elektrifierad fordonsflotta, samtidigt som elbilsägare sänker sina kostnader och blir en del av lösningen.