Som elbilsägare har man definitivt bidragit till en grönare framtid, och detman kan göra ytterligare för att påverka är att se till så att sitt hem är ett mer energisnålt och klimatsmart sådant genom att driva det utav miljövänlig el. Då uppstår dock frågan kringvilka typer av miljöel som finns inom elproduktionen i Sverige, samt vad som egentligenskiljer dessa åt? Vad har minst påverkan på miljö och klimatet och vilka är de utmärkande skillnaderna mellan dessa sorter?

Grön el

Grön el är ett samlingsnamn på el som är producerad från förnybara energikällor såsom vattenkraft, vindkraft, biobränsle och solenergi. Grön el är dock ett begrepp som kanske låter mer betydelsefullt för miljön än vad det egentligen är. Köp av grön el garanterar nämligen inte att just den el en konsument förbrukar är från en förnybar källa. Detta då elnätet är ett sammankopplat system som hela tiden är regleras i mån av bland annat efterfrågan. Grön el blir därför ett löst begrepp som är svårt att sätta en exakt definition eller förklaring på. I många fall används "grön el" mest för att beskriva ursprungsmärkt förnybar el, vilket kan vara missledande.

Ursprungsmärkt förnybar el

Denna typ av el är helt enkelt förnybar el men som också, genom ursprungsmärkningen, bekräftar att elen kommer från en förnybar källa. Till skillnad från den gröna elen som egentligen inte ger några garantier på hur ens el blivit framtagen, så säkerställer denna typ av titel att den kommer från en miljövänlig källa. Nackdelen med denna märkning är dock att den inte ger några garantier att omständigheterna kring själva elproduktionen är miljövänliga. Ursprungsmärkt förnybar el tar alltså inte hänsyn till natur, djur, växter eller övriga faktorer som riskerar att drabbas av elproduktionen.

Miljömärkt el

Miljömärkt el är, ur ett miljöperspektiv, den bästa typen av el. Det garanterar både att elen kommer från en förnybar källa, liksom att elproduktionen tar hänsyn till dess omgivning och att inget kommer till skada. Några av de kriterier som finns för att en elkälla ska få en miljömärkning är att det max får förekomma 10% icke-förnybar energi under hela elens livscykel, att företaget har en miljöpolicy och att pengar avsätts till en fond i syfte att förbättra miljömässiga förhållanden.

Några exempel på hur det kan se ut utifrån de olika förnybara energikällorna:

Vattenkraft

El framtagen med vattenkraft får inte torrlägga några vattendrag. Det ska ha ett naturligt flöde med vatten som följer vattendragets gränsvärden. Detta för att motverka att vissa områden blir uttorkade för att sedan svämma över när dammarna öppnas, något som leder till stor skada på djur- och växtlivet runt omkring vattenverket. Förnybar vattenkraft som inte är miljömärkt saknar ofta detta kriterium.

Vid miljömärkt vattenkraft läggs extra fokus på att skydda vattenlivet som påverkas av vattenkraftverken. Pengarna som avsätts årligen används alltså för att förbättra förhållandena för arterna som är bebodda kring vattenverket. Det kan exempelvis handla om att bygga passager för fiskar att kunna passera genom dammen.

Vindkraft

När det gäller vindkraft är den viktigaste miljöfaktorn placeringen av vindkraftverken. Många vindkraftverk som inte är miljömärkta finns i områden där det förekommer sällsynta och känsliga fågelarter. Miljömärkt vindkraft måste alltså finnas utanför skyddade naturområden och vara en så liten risk som möjligt för djur- och naturliv att skadas som följd av elproduktionen.

Biobränsle

Miljömärkt biobränsle kräver att användningen av fossil energi är minimal - både vid avverkning, förädling och hantering av askan. Biomassan som används har särskilda krav på sig. Det ska komma från ett skogsbruk FSC-märkt eller eller som bedrivs på ett hållbart sätt. Bränslet får heller i huvudsak vara uppgjort på naturkomponenter såsom blad, barr och rotmassa, utan dessa ska bevaras i skogen till den mängd det är möjligt. Detta är för att bevara skogar från så mycket påfrestelse som möjligt. Askan ska, efter förbränning, även återlämnas i skogen för att agera som näringsämne i kretsloppet.

Solenergi

Det viktigaste som avgör om solenergi kan bli miljömärkt eller inte är att solpanelerna återvinns på ett hållbart sätt när de är förbrukade. Då solceller har en levnadslängd på 25-30 år så finns det inte idag så många förbrukade paneler i Sverige. Exakt hur man återvinner solcellerna på ett hållbart sätt är därför fortfarande ett ämne som är i utveckling.

Slutsats

Ur ett miljö- och klimatperspektiv går det att dra slutsatsen att miljömärkt el är det tydligt bästa alternativet för vår planet. Detta då både elproduktionen samt naturlivet runt omkring hanteras omsorgsfullt och på ett sätt som utför minst skada på miljön. Dessutom är det väsentligt att ett krav för miljömärkt el nästan alltid är att avsätta pengar för att kontinuerligt fortsätta göra produktionen så oskadlig som möjligt för omgivningen, något som saknas hos de övriga.

Det går också att konstatera att grön el egentligen är ett relativt svagt begrepp och inte ger några stora garantier om miljövänlig elkonsumtion. även då det utges som el från förnybara källor behöver det nödvändigtvis inte alltid vara så, vilket såklart inte är ultimat ur ett miljöperspektiv. I fråga om grön el eller ursprungsmärkt förnybar el så är det sistnämnda bättre, då det iallafall garanterar att det kommer från en förnybar energikälla.

Miljömärkt energi är en aning dyrare än de andra alternativen, men det brukar enbart skilja med någon procentenhet. Fördelarna med att förbruka denna typ av el är dock många för djur- och växtlivet, samt bidrar långsiktigt för att använda mindre energi vid elproduktion i Sverige.