Elbilar lyfts ofta upp som ett mycket miljövänligt alternativ till bilar med förbränningsmotorer. Det kommer dock ibland ut rapporter som ifrågasätter att elbilar verkligen är så gynnsamma för miljö och klimat - var ligger sanningen?

Moderna studier [1] visar att tillverkningen av både förbränningsbilar och elbilar faktiskt har en liknande miljöpåverkan bortsett från elbilens batteri och den STöRSTA klimatpåverkan som dessa fortonstyper skapar, skapas senare under livscykeln där bilen används.

Slitage på exempelvis däck och motor skapar luftburna partiklar.

Fossila drivmedel avger alltid stora utsläpp i förbränningsmotorer.

Energin som elbilar förbrukar beror på elnätets energimix där det bästa är om den består av de renaste möjliga energierna; kärnkraft, vattenkraft, vindkraft.

Batteri

Elbilens batteri utmålas ibland som en miljöbov. Det används ansenliga mängder energi i de olika tillverkningsprocesser som tillsammans skapar batteriet. Det används även många sällsynta jordartsmetaller såsom litium och kobalt vilkas utvinning och raffinering har en miljöpåverkan. En studie [1] har kommit fram till att det är av högsta vikt var, och hur, batteriet tillverkas. Tillverkning i exempelvis Kina innebär avsevärt större negativ miljöpåverkan än när batterierna tillverkas i västliga marknader. Ett skinande exempel på en sådan fabrik är Teslas "Gigafactory 1" i Nevada. Gigafactory 1 är en av världens största byggnader räknat i area och där tillverkas alla celler till Teslas Model 3 bilbatterier. Fabriken som fortfarande är under konstruktion ämnar, när den är färdigställd, drivas till största delen av förnyelsebar sol- och vindenergi.

Är elbilar bra för miljön

Konceptbild av Gigafactory 1, Batteriernas miljöpåverkan beror främst på sammansättningen av elektriciteten som driver tillverkningsprocessen - Tesla.

Brytning och raffinering av sällsynta jordartsmetaller har en delvis okänd påverkan, då det saknas uttömmande studier då det är brist på transparens i de marknader där dessa främst utvinns. Det finns dock producenter där större kontroll och omsorg för miljön kan uppbringas.

Slitage

Däck och motordelar slits givetvis kontinuerligt på alla bilar, vilket dels bidrar till miljöpåverkan där de byts ut eller bilen skrotas. Detta slitage skapar ofta damm eller partiklar (främst av exempelvis däck) som anses vara ett slags utsläpp i atmosfären. Det är dock värt att nämna att elmotorer har ett mycket lägre slitage på grund av sin enkla och effektiva konstruktion. Dessa motorer har färre rörliga delar, mycket bättre livslängd och mindre servicebehov. Det är även mycket mer energieffektiva än diesel eller bensinmotorer, med andra ord får man alltså ut mer effekt för varje enhet energi med elmotorer.

Elbilar slitage graf miljö
Elbilar graf miljöpåverkan

Livstidsanalys av Carbon Brief där man tydligt kan se att en elbil (Nissan Leaf och Tesla Model 3) i exempelvis Norge eller Frankrike har mycket låg miljöpåverkan i C02-ekvivalenta utsläpp.

Drivmedel

I de länder där elbilens energibehov kan tillgodoses med miljövänliga energiformer, såsom Norge och Frankrike (vattenkraft och kärnkraft) räknas elbilar vara den renaste fordonsformen med mycket mindre utsläpp än den genomsnittliga bilen i Europa. Drivmedlet är den största enskilda utsläppsposten för förbränningsbilar och det är speciellt här som elbilar glänser.

Elmixens sammansättning och tiden på dygnet som man laddar bilen har visat sig ha en stor påverkan på utsläpp av koldioxidekvivalenter. I de länder som använder mycket solkraft tjänar miljön givetvis på att elbilar laddas under dagen då solen lyser, men detta är inte ofta smidigt. Men även med kol, den vanligaste och största källan till energi, varierar miljömässigheten stort mellan typ av kraftverk och tillverkningsland. Och även kolel ger faktiskt ofta lägre klimatpåverkan än diesel och bensin då kolet kan utvinnas mycket effektivt i industriell skala samt elbilens effektiva motor som får ut mer av bränslet.

En energiform som ofta ses på med misstro, men som modern forskning visar på som en föredömlig energikälla med mycket små risker och inga utsläpp, är fissionskraft. Modern kärnkraft är bevisat otroligt säker, effektiv och miljövänlig. Om reaktorerna byggs på platser som är säkra för naturkatastrofer så kvarstår endast kontroversen runt slutförvaring av det radioaktiva kärnbränslet, en fråga som historiskt sett har engagerat många. Faktum är dock att det finns mycket goda möjligheter att återanvända bränsle i reaktorer men att detta oftast inte görs för att det helt enkelt är så billigt att bara köpa fullödigt uranium [3]. Med rätt sorts incitamentsstruktur kommer slutförvaring inte längre vara en ödesfråga.

Man kan inte minska mängden koldioxid som släpps ut när en liter fossilt bränsle förbränns, men med en fördelaktig energisammansättning kan elbilar ha många gånger lägre utsläpp. På så vis är elbilar säkrade för en mer miljövänlig framtid.

Källor

[1] - https://www.ivl.se/the-life-cycle-energy-consumption-and-CO2-emissions-from-lithium-ion-batteries-.pdf

[2] - https://www.carbonbrief.org/factcheck-how-electric-vehicles-help-to-tackle-climate-change

[3] - https://en.wikipedia.org/wiki/nuclear-power